Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang https://www.sotayphaidep.com (sau đây gọi tắt là Trang web). Bằng việc truy cập và sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Sotayphaidep.com bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất cứ lúc nào mà không báo trước.

1. Chính sách bảo mật

Chúng tôi tin vào sự minh bạch khi nói đến thực tiễn thu thập thông tin và quyền riêng tư của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã xuất bản Chính sách bảo mật cho hoạt động của bạn trên website này.

2. Tuổi

Trang web chỉ dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Các cá nhân dưới 13 tuổi bị nghiêm cấm sử dụng Trang web.

3. Nội dung người dùng

Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng các tài liệu khi bạn đăng lên Trang web. Bằng cách đăng, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền hoặc phân phối thông tin hoặc nội dung khác (Nội dung người dùng trực tuyến) nghĩa là bạn đã cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng. Nội dung người dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung người dùng. Bạn sẽ không được bồi thường cho bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn đồng ý chúng tôi có thể xuất bản hoặc tiết lộ tên của bạn liên quan đến Nội dung người dùng của bạn. Khi đăng Nội dung người dùng trên Trang web, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu quyền đối với Nội dung người dùng hoặc được ủy quyền để đăng.

4. Khiếu nại với Luật sở hữu trí tuệ

Khi truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc sử dụng Trang web của bạn tại mọi thời điểm được điều chỉnh và tuân theo các luật liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu và luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba. Bạn đồng ý tuân thủ luật pháp về quyền sở hữu bản quyền và sử dụng tài sản trí tuệ và bạn phải tự chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật liên quan và bất kỳ hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba do bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp hoặc truyền tải.

5. Nội dung cấm

Bạn đồng ý không tải lên, hiển thị, thực hiện, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ Nội dung nào lên Trang web với nội dụng:

(a) bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, lạm dụng hoặc đe dọa;

(b) ủng hộ hoặc khuyến khích các hành vi có thể cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành;

(c) quảng cáo hoặc thu hút tiền hoặc là một sự chào mời cho hàng hóa hoặc dịch vụ. 

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc nhận, truyền hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào như vậy bằng Trang web và, nếu có thể, để xóa bất kỳ tài liệu nào như vậy khỏi máy chủ của nó. Chúng tôi hợp tác đầy đủ với bất kỳ quan chức hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào trong việc điều tra bất kỳ vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc của bất kỳ luật hiện hành nào.

6. Trang Web liên quan

Chúng tôi làm việc với một số đối tác và chi nhánh có trang web có thể được liên kết trong Trang web này. Vì chúng tôi không kiểm soát nội dung và hiệu suất của các trang web đối tác và liên kết này, chúng tôi không đưa ra lời hứa hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, nội dung hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp bởi các trang web đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vô ý, bị phản đối nội dung không chính xác, sai lệch hoặc bất hợp pháp trên các trang web đó. Tương tự, theo thời gian liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bạn có thể có quyền truy cập vào các mục nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trang web) thuộc sở hữu của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tiền tệ, nội dung hoặc chất lượng của nội dung bên thứ ba này và trừ khi có quy định khác.

7. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi áp đặt một số hạn chế nhất định đối với việc sử dụng Trang web được cho phép của bạn. Bạn bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ tính năng bảo mật nào của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn:

(a) truy cập nội dung hoặc dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;

(b) cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng liên quan nào, hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp;

(c) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách gửi vi-rút vào Trang web, gây quá tải, spam, ném bom thư…;

(d) sử dụng Trang web để gửi e-mail không mong muốn, bao gồm, nhưng không giới hạn, khuyến mãi, hoặc quảng cáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ;

(e) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ e-mail hoặc trong bất kỳ bài đăng nào sử dụng Trang web; 

(f) bạn cũng bị cấm sao chép bất kỳ nội dung nào trên Trang web, cho dù bằng tay hoặc thông qua các phương tiện tự động, mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi. Bất kỳ vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự và/ hoặc hình sự. 

8. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi đối với một số hành vi và thiếu sót của bạn. Bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và giữ chúng tôi vô hại trước mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại và / hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, vi phạm của bạn về các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời về bất kỳ khiếu nại, mất mát, trách nhiệm hoặc nhu cầu nào và sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ hợp lý, bằng chi phí của bạn, trong việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí nào.

9. Thay đổi Điều khoản sử dụng

Nếu vì bất kỳ lý do nào, một tòa án có thẩm quyền tài phán thấy bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong các Điều khoản sử dụng này là không thể thi hành, tất cả các điều khoản và điều kiện khác sẽ vẫn có hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ vi phạm điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào trước đó, đồng thời hoặc sau đó đối với cùng hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này, và việc từ bỏ sẽ không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của người được ủy quyền đại diện của bên từ bỏ.

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này và sẽ làm như vậy bằng cách đăng thông báo trên Trang web. 

www.sotayphaidep.com